Pozvánka na medzinárodnú česko-slovenskú vedeckú konferenciu


Dlhodobý ekologický výskum
a monitoring lesov

Súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti


ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 8. 11. 2017 vo Zvolene, v Divadelnej reštaurácii

Prečítajte si viac

Zameranie konferencie


Cieľom podujatia je prezentovať poznatky získané dlhodobým monitoringom stavu lesov Slovenska v rámci medzinárodného programu ICP Forests a Čiastkového monitorovacieho systému Lesy (ČMS Lesy), výsledky aplikovaného i základného výskumu lesných ekosystémov so zameraním na rôzne aspekty (klimatická zmena, kvalita ovzdušia, biodiverzita, trvalá udržateľnosť obhospodarovania lesov). Zámerom je tiež diskutovať o možnostiach využitia inovatívnej infraštruktúry a o smerovaní ekologického výskumu lesných ekosystémov ako budúcej súčasti vízie rozvoja lesníctva v meniacich sa environmentálnych podmienkach.

Tematické okruhy

Monitoring lesov Slovenska v kontexte európskeho monitoringu.

Výskum ekológie lesa – súčasné poznatky a aktuálne priority.

Budúce výzvy a vízie ekologického výskumu.


Pozrite si program

Rámcový program


Utorok 7.11.2017

 • 9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov
 • 10:00 – 12:30 Blok prednášok I
 • 12:30 – 13:30 Obed
 • 13:30 – 15:00 Blok prednášok II
 • 15:00 – 15:30 Prestávka
 • 15:30 – 17:00 Blok prednášok III
 • 18:30 – 23:00 Spoločenský večer

Streda 8.11.2017

 • 9:00 – 10:30 Blok prednášok IV
 • 10:30 – 11:00 Prestávka
 • 11:00 – 12:00 Blok prednášok V
 • 12:00 – 13:30 Ukončenie konferencie, Obed

Ústne prezentácie sú predbežne plánované v trvaní 15-20 minút na 1 prednášku. V prípade záujmu bude možnosť prezentovať výsledky výskumu aj formou posteru a to v čase prestávok. Panely s rozmerom 70 x 100 cm budú k dispozícii v obmedzenom množstve (cca 10 ks).

Organizačné pokyny


Registrácia
Záväznú prihlášku zašlite po vyplnení online registračného formulára.
Registračný poplatok
Registračný poplatok vo výške 50,- € prosíme uhradiť do 30. júna 2017 na účet NLC, vedený v Štátnej pokladnici:
ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava, Slovakia
IBAN: SK20 8180 0000 0070 0024 1498
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Pre jednoznačnú identifikáciu platby je potrebné uviesť pri úhrade Variabilný symbol (VS) 7410023 a v poznámke meno účastníka, príp. pri platbe za viac účastníkov názov organizácie.
Národné lesnícke centrum je platiteľom DPH. Cena vložného je vrátane DPH.
Identifikácia organizátora
Národné lesnícke centrum
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Slovenská republika
IČO 42001315, DIČ 2022091027, IČ DPH SK2022091027
Príspevok, publikácia
Z konferencie bude vydaný zborník recenzovaných príspevkov. Vzor príspevku s pokynmi nájdete tu. Príspevky do zborníka posielajte do 31.8.2017 na adresu sitkova@nlcsk.org.
Pre účastníkov je možnosť publikovania vo vedeckom časopise Central European Forestry Journal indexovaného v databáze Scopus. Vedecké články kategórie Original paper alebo Scientific review je možné zasielať priebežne cez elektronický systém časopisu najneskôr v termíne 31.12.2017. Odporúčame dodržiavať pokyny pre autorov.
Ubytovanie
Účastníci si rezervujú ubytovanie sami podľa svojej potreby, uvádzame pár možností ubytovacích zariadení s orientačnými cenami.
Penzión Almada** od 35,- € / noc / jednolôžkovú izbu
Hotel a penzión Franko*** od 39,- € / noc / jednolôžkovú izbu
Hotel Academic*** od 39,- € / noc / jednolôžkovú izbu
Penzión Club** od 18,- € / noc / os

Miesto konania


Divadelná reštaurácia, Divadelná 3, Zvolen      tel. +421 915 888 967

restauracia@divadelna.sk          www.divadelna.sk

Poďakovanie projektom, ktoré prispeli k organizácii

Iné odkazy

ČMS LesyMonitoring lesov Slovenska

ForestPortal o lesoch Slovenska

ICP ForestsMedzinárodný monitoring lesov

Biometeorologický monitoringonline

Lesnícky GISpre Internet Explorer

Kontakt


Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen,
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen, Slovenská republika


+421 45 5314 158
+421 903 400 725

Ing. Zuzana Sitková, PhD.
sitkova@nlcsk.org
www.nlcsk.org