Informácia o voľnom pracovnom mieste: INFOMAČNÝ ŠPECIALISTA

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste

druh práce:

infomačný špecialista

Stručná charakteristika druhu práce:  

07.08.01 Vytváranie používateľských aplikácií na základe vopred pripravených algoritmov

Pracovná náplň:

  • vytváranie bežných programátorských prác pri riešení úloh,
  • využívanie základného a špeciálneho programového vybavenia osobných počítačov pri odborných prácach,
  • spracúvanie webovej stránky NLC,
  • administrácia intranetovej stránky NLC,
  • vykonávanie údržby a monitoringu databázového prostredia,
  • vykonávanie inštalácie a zabezpečovanie konfigurácie databázového prostredia v programe MS SQL,
  • odstraňovanie chýb počítačov,
  • vykonávanie úloh spojených s inštaláciou novej techniky,
  • vykonávanie inštruktáže používateľov informačných systémov zameraných na ich obsluhu a používanie,
  • vykonávanie konzultačnej a poradenskej činnosti pre zamestnancov NLC v oblasti technického a programového vybavenia počítačov,

Miesto výkonu práce:                         Národné lesnícke centrum, Zvolen;

Nevyhnutné predpoklady:                 - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu preukázaná      čestným prehlásením,

                                                           - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie   starším ako 3 mesiace);

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- úplné stredné vzdelanieso zameraním na informatiku,    elektrotechniku a počítače;

Ostatné kvalifikačné predpoklady:    -znalosť anglického jazyka,,

                                                           - znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet,),

                                                           - znalosť administrácie serverových funkcií Windows – AD,   IIS, print server, file sharing,

                                                           - znalosti systémov riadenia bázy dát, schopnosť porozumenia   a úpravy zdrojového kódu webových aplikácií;          

Iné predpoklady:                                - zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, analytické   myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju   a vzdelávaniu, schopnosť samostatnej práce,

                                                           - prax v oblasti informačných technológií,

                                                           - prehľad v problematike;

Zdravotná spôsobilosť:                      - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce,   zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia;

Informácia o základnej zložke platu:- v zmysle zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších   predpisov a Nariadenia vlády SR 259/2017 Z. z. V základnej   stupnici platových taríf je pre platovú triedu 8 stanovený   tarifný   plat od 448,50 – 642,50 € -  podľa dĺžky započítanej   praxe;

Ostatné informácie:                            - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 06. 2018,   na plný pracovný úväzok, na dobu určitú 1 rok,   s perspektívou predĺženia na dobu neurčitú,

                                                           - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné,   do 25. 05. 2017 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať   na adresu:

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22

960 92 Zvolen

 

Obálku označte nápisom: INFORMATIKA,predpoklady uchádzača budú overené formou ústneho pohovoru, predpokladaný termín pracovného pohovoru bude 29. 05. 2018, o termíne a mieste pohovoru budú uchádzači informovaní, kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Ľubomír Veselý, tel. 0915 572 220.

 

Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovej stránke NLC a budú spracúvané v našej organizácii výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 6 mesiacov. Následne budú zlikvidované.

 

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ


PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu