Informácia o voľnom pracovnom mieste : Analytik

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:

Analytik

 

 

Stručná charakteristika práce:              

07.10.03Vypracúvanie analýz a podkladov na tvorbu aplikačných programov

07.10.06Analýza a sprístupňovanie informačných zdrojov vo vymedzených oblastiach

informácií (napr. vedecko-technické, ekonomické)

 

Pracovná náplň:

  • spolupracuje na tvorbe a realizácii čiastkových projektov informačného systému lesného hospodárstva (IS LH)   a informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ),
  • spolupracuje na tvorbe metodík v rámci IS LH,
  • vypracováva  analýzy a podklady  pre tvorbu aplikácií IS LH  a IS RŠ pre výber, spracovanie, vyhodnocovanie údajov z databanky a ich prezentáciu,
  • zabezpečuje aplikáciu štatistických metód pri spracovaní a vyhodnocovaní informácií so zameraním na rezortnú štatistiku,
  • spolupracuje na zabezpečení  zberu, kontroly, aktualizácie a kompletizácie súborov dát rezortnej štatistiky,
  • zabezpečuje  výstupy z IS LH a IS RŠ  podľa požiadaviek,
  • spolupracuje  na vypracovaní odborných štúdií a posudkov v rámci realizácie projektov IS LH

 

Miesto výkonu práce:            Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen, Zvolen.

 

Nevyhnutné predpoklady:     - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

                                             - bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie starším ako 3   mesiace).

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore    lesníctvo;

 

Ostatné kvalifikačné predpoklady:    - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore  lesníctvo   vítané,

                                                         -prehľad  základných zákonov v oblasti lesníctva,

                                                         - práca s PC (MS OFFICE - Word, Excel...),

                                                         - skúsenosti so spracovaním databáz  (SQL);

                                                        

Iné predpoklady:                              - zodpovednosť, spoľahlivosť, dobré komunikačné schopnosti,   precíznosť, schopnosť pracovať  v kolektíve;

 

Zdravotná spôsobilosť:                     - psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce,   zvládanie stresových, konfliktných situácií a napätia.

 

Informácia o základnej zložke platu:- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších   predpisov a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. v základnej   stupnici platových taríf je pre platovú triedu 10 stanovený   tarifný plat 519,00 – 743,00€ - podľa dĺžky započítanej praxe;

 

Ostatné informácie:                          - plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 1. 07. 2018,   na  plný pracovný úväzok na dobu určitú 1 rok, s perspektívou   predĺženia na dobu neurčitú,

                                                         - žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné   do 15. 06. 2018 podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať   na adresu:

                                                                     Národné lesnícke centrum

                                                                     T. G. Masaryka 2175/22

                                                                     960 92  Zvolen

                                                         -obálku označte nápisom: Analytik,

                                                         - predpoklady uchádzača budú overené formou pohovoru

                                                         - predpokladaný termín pohovoru bude v 25. týždni roku 2018,

                                                         - kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií:   Ing.  Emília Rizmanová, tel. +421905465708.

 

 

 

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľ

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:

 

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

-    účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

-    nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich  osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.

 

 

V ....................................... dňa .......................................            .............................................................  

 Titul meno priezvisko, ved. hodnosť

 

 

.............................................................     

                                                                                                           podpis              

 

 

 

Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.

 

 

V ....................................... dňa .......................................            .............................................................  

                                                                                               Titul meno priezvisko, ved. hodnosť

 

 

.............................................................     

                                                                                                           podpis              

 

 

 

 

Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

 

-    kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

-    účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

-    príjemcovia osobných údajov neexistujú;

-    NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

-    doba uchovávania osobných údajov  -  5 rokov;

-    uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;  

-    uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

-    uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

-    poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

-    zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

PDF

NSRV ARVI NSRV
tomenu