Informácia o voľnom pracovnom mieste - Knihár

skipmenu

tomenu

Informácia o voľnom pracovnom mieste v zmysle § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce: 

KNIHÁR

Stručná charakteristika druhu práce: 01.05.08  Odborná knihárska práca na knižných väzbách, spracúvanie ručnej väzby vrátane zdobenia dosiek, kartonáže a rezačskej práce

Pracovná náplň:

  • ucelené odborné práce podľa rámcových postupov spojené so zodpovednosťou za ťažko odstrániteľné škody,

  • knihárske spracovanie polygrafických výrobkov (rezanie, znášanie, falcovanie, lepenie, zošívanie, orezávanie, balenie),

  • obsluha a nastavenie rezačky papiera,

  • obsluha a nastavenie zlátiaceho lisu a drôtošičky,

  • príprava a zoradenie raziaceho materiálu,

  • výroba polotuhých knižných väzieb, vrátane výroby tvrdých dosiek a zlátenie textov a reliéfov,

  • nastavenie a obsluha znášacieho stroja,

  • nastavenie a obsluha lepičky knižných chrbtov,

Miesto výkonu práce: Národné lesnícke centrum, Zvolen;

Kvalifikačné predpoklady vzdelania: stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie;

Ostatné kvalifikačné predpoklady: odborná prax v oblasti knihárstva minimálne 5 rokov;

Iné predpoklady: -zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť;

Zdravotná spôsobilosť: psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;


Informácia o základnej výške platu: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. a v zmysle Platového predpisu Národného lesníckeho centra, v základnej stupnici platových taríf je pre platovú triedu 05 stanovený tarifný plat 467,00 – 507,50 € - podľa dĺžky započítanej praxe;


Ostatné informácie: žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné, do 28. 09. 2018, podať osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

Národné lesnícke centrum

T. G. Masaryka 2175/22

960 92 Zvolen


- obálku označte nápisom: KNIHÁR

predpoklady uchádzača budú overené formou pracovného pohovoru v 42. týždni roku 2018,

- plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od  01. 11. 2018, na plný pracovný úväzok na dobu určitú v trvaní dvoch rokov, s predpokladom uzatvorenia zmluvy na dobu neurčitú,

- kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Tatiana Fekiačová, tel. +421905509422.Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

generálny riaditeľInformácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:


- kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

- účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

- príjemcovia osobných údajov neexistujú;

- NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

- doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

- uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

- uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

- poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

- nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.


V ....................................... dňa ....................................... .....................................................

podpis


Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.


V .................................... dňa .............................. .....................................................

PodpisInformácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:


- kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

- účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

- príjemcovia osobných údajov neexistujú;

- NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

- doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

- uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

- uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

- uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

- poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

- zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


-pdf-

NSRV ARVI NSRV
tomenu