Informácia o voľnom pracovnom mieste - REGIONÁLNY INŠPEKTOR SEMENÁRSKEJ KONTROLY

skipmenu

tomenu

Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra (ďalej NLC) informuje o voľnom pracovnom mieste na druh práce:
VEDECKOVÝSKUMNÉ PRÁCE A ICH ZABEZPEČOVANIE A REGIONÁLNY INŠPEKTOR SEMENÁRSKEJ KONTROLY


Stručná charakteristika druhu práce:  

18.10.01     Samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky
14.10.07  Kontrola zberu, spracúvania a skladovania semien, plodov a sadeníc lesných drevín vrátane kontroly ich akosti a zdravotného stavu

Pracovná náplň:

- zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy (etapy, aktivity a pod.) projektu výskumu a vývoja alebo  čiastkovej úlohy projektu pre prax,
- analýza a syntéza vedeckých informácií, spolupráca na návrhoch vedeckovýskumných postupov a metód,
- príprava podkladov pre návrhy vedeckovýskumných projektov, rezortných úloh výskumu a vývoja a úloh pre prax,
- spolupráca pri overovaní a realizácii výsledkov výskumných a vývojových úloh v praxi,
- publikovanie nových poznatkov a výsledkov vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v domácej a zahraničnej odbornej literatúre, aktívna účasť na vedeckých podujatiach,
- vykonávanie terénnych a vyhodnocovacích prác súvisiacich s riešenými čiastkovými úlohami,
- kontrola obhospodarovania a využitia uznaných semenných zdrojov lesných drevín,
- kontrola výroby sadeníc lesných drevín, vrátane kontroly akosti a zdravotného stavu,
- kontrola dodržiavania provenienčných zásad a zásad horizontálneho a vertikálneho prenosu pri používaní semien a sadeníc lesných drevín,
- kontrola skladovania semennej suroviny a osiva lesných drevín;

Miesto výkonu práce: Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Košice;

Nevyhnutné predpoklady:
- bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace),
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, preukázaná čestným prehlásením;

Kvalifikačné predpoklady vzdelania:    
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore lesníctvo; vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa so zameraním na pestovanie a zakladanie lesa resp. genetiku a šľachtenie lesných drevín vítané;

Ostatné kvalifikačné predpoklady:
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom,
- vodičský preukaz B;
- výborná znalosť práce s PC (OS Windows, Word, Excel, Internet),
- znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni;
    
Iné predpoklady:
- zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, precíznosť, analytické myslenie, systematický prístup, ochota k vlastnému rozvoju, vzdelávaniu, schopnosť samostatnej práce a práce v tíme;
 
Zdravotná spôsobilosť:    
- psychická a fyzická vyváženosť na uvedený druh práce;

Informácia o základnej výške platu:    
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z. v osobitnej stupnici platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov je pre platovú triedu 10 stanovený tarifný plat 693,50 – 997,50 € - podľa dĺžky započítanej praxe;

Ostatné informácie:    
- žiadosť spolu s profesijným životopisom je možné podať do 17. 10. 2018 osobne v podateľni NLC, alebo zaslať na adresu:

    Národné lesnícke centrum
    T. G. Masaryka 2175/22
    960 92  Zvolen


- obálku označte nápisom: LRM
- predpoklady uchádzača budú overené formou  pracovného pohovoru v 43. týždni roku 2018,
- plánované uzatvorenie pracovnej zmluvy je od 01. 11. 2018 na plný pracovný úväzok na dobu určitú, s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú,
- kontaktná osoba pre poskytnutie bližších informácií: Ing. Dagmar Bednárová, PhD., tel.: +421902999301

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ


Informácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom pracovného pohovoru:


- kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org;

- účelom spracúvania osobných údajov je príprava pracovného pohovoru, právnym základom je spracúvanie osobných údajov na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača - dotknutej osoby;

- príjemcovia osobných údajov neexistujú;

- NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

- doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

- uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

- uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

- poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvy. Uchádzač je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude pozvaný na pracovný pohovor v súvislosti s obsadením voľného pracovného miesta o ktoré sa uchádza;

- nie je vykonávané automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


Vážený záujemca o voľné pracovné miesto,

v prípade, že zamestnávateľ – Národné lesnícke centrum (ďalej „NLC“) neuzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, v súvislosti s ponúkaným voľným pracovným miestom, NLC má záujem evidovať Vaše osobné údaje v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Vzhľadom na zákonnosť používania Vašich osobných údajov, potrebuje NLC Váš súhlas, ktorý v prípade záujmu doložte k poskytnutým dokladom. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM *

*nehodiace sa prečiarknite

s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencii uchádzačov o zamestnanie.


V ....................................... dňa ....................................... .....................................................

podpis


Informácia o odvolaní súhlasu:

Odvolanie súhlasu s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:

Dňom ......................................... odvolávam svoj súhlas s používaním poskytnutých osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov NLC o zamestnanie.


V .................................... dňa .............................. .....................................................

PodpisInformácia pre uchádzačov o voľné pracovné miesto o ochrane osobných údajov za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie:


- kontaktné údaje zodpovednej osoby – zodpovedna.osoba@nlcsk.org,

- účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie, právnym základom je súhlas uchádzača;

- príjemcovia osobných údajov neexistujú;

- NLC nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;

- doba uchovávania osobných údajov - 5 rokov;

- uchádzač má právo požadovať prístup k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov;

- uchádzač má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním;

- uchádzač má právo podať návrh na začatie konania;

- poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Uchádzač nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak osobné údaje neposkytne nebude uchádzačom o voľné pracovné miesto;

- zamestnávateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu