Lesnícky výskumný ústav Zvolen

skipmenu

tomenu
  • Komplexne zabezpečuje úlohy výskumu a vývoja pri riešení problematík súvisiacich s lesom, prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom. 
  • Vypracováva a rieši výskumné projekty na základe výziev národných či medzinárodných grantových agentúr a výskumných programov (EC, APVV, OSN, projekty bilaterálnej spolupráce a pod.) a v zmysle zadaní zriaďovateľa (MP SR).
  • Priamo sa podieľa na realizácii monitoringu zdravotného stavu lesov, národnej inventarizácii lesov a monitorovaní stavu lesných ekosystémov a ich zložiek.  Z časti vykonáva aj znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú a propagačnú činnosť.
Výskum:

 

ekologia2.jpg pestovanie.jpg ochrana1.jpg invent.jpg ekonomika.jpg
Ekológia

 Pestovanie

Ochrana

Inventarizácia

Ekonomika

Služby:
los.jpg sem.jpg zver.jpg nil.jpg ekonucet.jpg

LOS

 Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Poľovné revíry

Národná
inventarizácia
lesa

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu