apvv

Projekt aplikovaného výskumu APVV-0889-11
Riešenie ukončené k 31.12.2015

les1Hlavným cieľom projektu je prvé vedecké zhodnotenie výsledkov dlhodobého výskumného zámeru, ktorý sa realizuje na Výskumno-demonštračnom objekte rekonštrukcií odumierajúcich smrečín Kysuce (VDO Kysuce), a návrh optimalizovaných technologických postupov premeny odumierajúcich smrečín na stabilnejšie multifunkčné ekosystémy.

Čiastkovými cieľmi projektu je:

    1. Analýza dynamiky odumierajúcich smrekových lesov pod vplyvom rôznych spôsobov manažmentu a v bezzásahovom režime prírodnej rezervácie Veľký Polom
    2. Aplikovaný výskum technológií premeny smrečín na stabilnejšie lesy na poľných experimentoch založených v rámci DO Husárik
    3. Zhodnotenie účinnosti a ekonomickej efektívnosti manažmentových opatrení vykonaných na území VDO Kysuce od 1.1.2010
    4. Návrh optimalizovaných technologických postupov premeny odumierajúcich smrečín na stabilnejšie multifunkčné ekosystémy

 

VDO Kysuce bol zriadený k 1. 1. 2010 na ploche 1250 ha spoločne Národným lesníckym centrom Zvolen a podnikom Lesy SR, š.p., pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky s cieľom ekologickej a ekonomickej optimalizácie postupov rekonštrukcií rozpadajúcich sa smrekových lesov na odolnejšie lesné ekosystémy. Výskumné aktivity sú rozbehnuté na dvoch úrovniach. Prvou úrovňou je monitorovanie a hodnotenie vykonaných manažmentových opatrení a odozvy lesných ekosystémov a na celej výmere VDO Kysuce. Druhou úrovňou je intenzívny výskum na sérii poľných experimentov, založených na menšej ploche 80 ha v rámci VDO Kysuce v lokalite Husárik (DO Husárik).

Projekt sa zameriava na postupy získania nových poznatkov v problematike lesníckych technológií v rámci rekonštrukcií odumierajúcich smrečín na zmiešaný cieľový les s využitím najnovších progresívnych technologických postupov. V problematike umelej a kombinovanej obnovy s využitím komerčných prípravkov, ako sú užitočné mikroorganizmy ektomykorízne a antagonistické huby, baktérie a pôdne kondicionéry využívajúce sa na priaznivé ovplyvnenie podmienok prostredia. Nové metódy a postupy aplikácie týchto látok pri pestovaní a výsadbe môžu mať zásadný význam pri skvalitnení obnovy lesa v nepriaznivých podmienkach zmeny klímy.

Projekt priamo nadväzuje na riešenie predchádzajúceho projektu DORS "Demonštračný objekt premeny odumierajúcich smrekových lesov na ekologicky stabilnejšie multifunkčné ekosystémy" financovaného zo ŠF EÚ v rámci programu OPVaV (06/2009-06/2012). Detaily o projekte DORS nájdete tu na http://dors.nlcsk.sk/ a http://lvu.nlcsk.org/DORS/