apvv

Projekt aplikovaného výskumu APVV-0889-11
Riešenie ukončené k 31.12.2015
 1. E 01 Analýza dynamiky odumierajúcich smrekových lesov pod vplyvom rôznych spôsobov manažmentu a v bezzásahovom režime prírodnej rezervácie (07/2012-11/2015)          
 2. E 02 Aplikovaný výskum technológií premeny smrečín na stabilnejšie lesy na poľných experimentoch založených v rámci DO Husárik (07/2012-11/2015)
   • SE 2.1 Hodnotenie vývoja testovacích, demonštračných výsadieb rôznych proveniencií cieľových drevín a vegetatívne množených klonov a hybridov
   • SE 2.2 Testovanie a hodnotenie alternatív umelej obnovy a možnosti podpory jej ujatosti, odrastania a celkového adaptačného procesu na kalamitných holinách
   • SE 2.3 Vývoj a hodnotenie prirodzenej, kombinovanej obnovy, neceloplošných výsadieb, podsadieb, podsejb a výsadieb rýchlorastúcich drevín na kalamitných holinách
   • SE 2.4 Hodnotenie vývoja na pokusných a demonštračných plochách zameraných na výchovu v nárastoch, mladinách a žŕdkovinách
 3. E 03 Zhodnotenie účinnosti a ekonomickej efektívnosti manažmentových opatrení vykonaných na území VDO Kysuce od 1.1.2010 (07/2012-12/2015)
 4. E 04 Návrh optimalizovaných technologických postupov premeny odumierajúcich smrečín na stabilnejšie multifunkčné ekosystémy (06/2015-12/2015)

IMG 1778